Polityka Prywatności

Ostatnio modyfikowany: 06/12/2021

Essilor International zapewnia zgodność z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności.

Na mocy niniejszej Informacji o prywatności, my, Essilor International, działając jako administrator danych, informujemy, jakie dane osobowe użytkownika zbieramy, gdy odwiedza on naszą stronę internetową lub korzysta z naszych usług, dlaczego je zbieramy i po co je zbieramy (Cel). Dane osobowe użytkownika oznaczają wszelkie informacje dotyczące użytkownika, w szczególności jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail. 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jest bardzo ważne, abyście Państwo w pełni rozumieli, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak chronimy Państwa prywatność. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo oczywiście skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:

 

Nasze dane kontaktowe to: Essilor International, 147, rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, Francja.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: privacy@essilor.com.

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

 

Dane, które zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy i przechowujemy niektóre z Twoich danych w logach naszego serwera oraz w plikach cookie, które są małymi plikami wysyłanymi do Twojego komputera, kiedy odwiedzasz naszą stronę. 

Dane te nie pozwalają nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Rejestrujemy jednak dane związane z przeglądaniem przez Państwa naszej strony internetowej, takie jak strony, do których Państwo weszli, data i godzina wejścia na te strony, Państwa zapytania, informacje o Państwa urządzeniu (model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalny identyfikator urządzenia, adres protokołu internetowego, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki), data i godzina Państwa zapytania oraz odsyłający adres URL.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane, jeśli chcą Państwo jedynie odwiedzać naszą stronę internetową. Oznacza to, że mogą Państwo zrezygnować z cookie poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji "pomoc" swojej przeglądarki internetowej). Odrzucenie cookie może jednak zakłócić Państwa nawigację na naszej stronie internetowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie dostępu do niektórych jej części.

 

Gromadzimy następujące kategorie Twoich danych osobowych: 

 • Dane IT/Analityka, w tym dane związane z przeglądaniem przez Państwa naszej witryny internetowej, takie jak strony, do których uzyskali Państwo dostęp, data i godzina dostępu do tych stron, Państwa zapytania wyszukiwania, informacje o Państwa urządzeniu (model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia, adres protokołu internetowego, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki), data i godzina Państwa żądania oraz URL odsyłający.
 • Dane z formularza kontaktowego, w tym imię i nazwisko, e-mail, adres, telefon, stanowisko, informacje o praktyce (numer konta Essilor, adres i numer telefonu), adres e-mail do kontaktu, powód kontaktu, plik, data i godzina zapytania.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

 

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w granicach dozwolonych przez prawo i przepisy. Czasami możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa i regulacje. W każdym przypadku nie podejmujemy żadnych decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, które mogą wywołać u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpłynąć.

 

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów: 

 • Używamy Twoich danych informatycznych/analitycznych w celu (i) zapewnienia technicznego zarządzania stroną internetową (w tym rozwiązywania problemów technicznych, zapewnienia bezpieczeństwa technicznego, wprowadzania ulepszeń), (ii) w celach analitycznych i innych celach statystycznych. Proces taki jest dozwolony w oparciu o akceptację przez Ciebie naszej [Polityki Cookie];
 • Używamy Twoich danych z formularza kontaktowego, aby (i) zrealizować Twoje zapytanie i udzielić Ci odpowiedzi. Taki proces jest dozwolony przez Art.6 par. 1 lit. (B) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (GDPR) zezwalającego na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji naszej umowy z Tobą.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

 

Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe, został przedstawiony w poniższej tabeli:

Kategoria danychOkres przechowywania
IT/Analityka danych[2 lata]
Dane z formularza kontaktowego[2 lata]

 

UDOSTĘPNIANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

 

Należy pamiętać, że możemy, pod warunkiem uzyskania zgody, udostępniać dane osobowe użytkownika 

 • Innej spółce należące do Grupy EssilorLuxottica; 
 • Firmom, organizacjom, organom publicznym spoza Grupy EssilorLuxottica (np. dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług rynkowych i analitycznych, dostawcy usług zarządzania i utrzymania baz danych).

Niektórzy z tych odbiorców danych mogą znajdować się w krajach poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku odbiorców znajdujących się w krajach wskazanych pod następującym linkiem (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), Komisja Europejska uznała, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony na podstawie swojego prawa krajowego lub zobowiązań międzynarodowych, których się podjął.

Dla odbiorców znajdujących się poza wyżej wymienionymi krajami nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej; oznacza to, że poziom ochrony danych w takim kraju nie jest porównywalny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Dlatego stosujemy jako odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych osobowych np. Standardowe Klauzule Umowne UE.

Przedsiębiorstwa i inne organizacje, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu, są wyraźnie wskazane jako podmioty przetwarzające dane.

Kategoria danychKategoria odbiorców / rozwiązanieLokalizacja
Dane z formularza kontaktowegoeZ PUBLISH / SALESFORCEEOG
IT/Analityka danychGoogle AnalyticsEOG

 

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW TRZECICH 

 

Essilor International może przekazywać dane osobowe użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG") do miejsc, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony.

Jednakże Essilor International przekazuje dane osobowe użytkownika wyłącznie poza EOG:

 • Gdy przeniesienie odbywa się do miejsca, metodą lub w okolicznościach, które Komisja Europejska uzna za zapewniające odpowiednią ochronę Danych osobowych;
 • Gdy wdrożone zostały standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych; lub,
 • Gdy żadne z powyższych nie ma zastosowania, ale prawo może nadal zezwalać na takie przekazanie, na przykład, jeśli jest to konieczne do stwierdzenia, wykonania lub obrony prawa w postępowaniu sądowym.

Użytkownik może poprosić o szczegółowe informacje na temat środków bezpieczeństwa, które Essilor International wdrożył w odniesieniu do przekazywania danych osobowych poza EOG oraz, w stosownych przypadkach, o kopię standardowych klauzul ochrony danych obowiązujących w Essilor International za pośrednictwem osób kontaktowych określonych we wstępie do niniejszej polityki prywatności.

 

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE

 

Stosujemy środki ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, w tym między innymi następujące środki:

 • Wdrażamy i utrzymujemy zaawansowane środki techniczne w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane w sposób całkowicie poufny i bezpieczny;
 • Wdrażamy i utrzymujemy odpowiednie ograniczenia dostępu do Państwa danych osobowych oraz monitorujemy dostęp, wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych;
 • Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych są zobowiązani do zawarcia umów o zachowaniu poufności lub podobnych umów, które nakładają na nich obowiązek przestrzegania naszych wymogów w zakresie prywatności i poufności danych;
 • Od partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług, którym możemy udostępniać dane osobowe użytkownika, wymagamy przestrzegania wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących prywatności i poufności danych;
 • Regularnie organizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla naszych pracowników i osób trzecich, które mają dostęp do danych osobowych.

 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, masz prawo do:

 • Dostępu, sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • Ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • Poinformuj nas, że nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych;
 • W niektórych okolicznościach wymagamy, aby niektóre z Państwa danych osobowych zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej;
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Jesteśmy zobowiązani do umożliwienia Państwu skorzystania z przysługujących Państwu praw i w tym celu mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Prosimy o przekazanie nam następujących informacji, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa prośbę z należytą uwagą:

 • Twoje imię i nazwisko     ;
 • Twój konkretny wniosek (innymi słowy, z jakich praw chcesz skorzystać); oraz
 • Datę złożenia wniosku i swój podpis (w przypadku wysłania wniosku pocztą).

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 

Regularnie sprawdzamy zgodność naszej Informacji o ochronie prywatności, w szczególności w celu zapewnienia jej zgodności z nowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Jednak, mimo że niniejsza Informacja o ochronie prywatności może się zmieniać od czasu do czasu, nie ograniczymy Twoich praw wynikających z niniejszej Informacji o ochronie prywatności bez Twojej wyraźnej zgody.

 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność zgromadzonych danych osobowych, Essilor International korzysta z chronionych baz danych, w tym między innymi z odpowiednich zapór sieciowych i haseł, zgodnie z obecnymi i przyszłymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami. Dostęp do danych osobowych jest możliwy tylko dla upoważnionych pracowników, którzy mają rzeczywistą potrzebę korzystania z tych danych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i poufności. Naruszenie niniejszej Polityki Ochrony Danych i Prywatności przez pracowników Essilor International może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. Przestrzeganie standardów i procedur przez pracowników Essilor International jest okresowo monitorowane i weryfikowane.