Nota prawna

 

I. NOTA PRAWNA

 

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej "stroną") jest publikowana przez Essilor International (zwanego dalej "Essilor"), spółkę EssilorLuxottica z siedzibą przy 147 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont, FRANCJA,
z kapitałem zakładowym w wysokości 277 845 100,00 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek CRETEIL pod numerem B 439 769 654, z siedzibą pod adresem 147 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont, FRANCJA. Tel: +33149774224. 

Dyrektor wydawniczy strony internetowej: Francisco Milleri, jako Essilor International CEO. 

Strona jest obsługiwana przez CLARANET SAS, z siedzibą pod adresem 2 rue des Landelles, 35510 CESSON-SEVIGNE, FRANCJA. Tel: 02 99 12 57 57.

 

II. ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Dostęp do Strony i korzystanie z jej zawartości podlega warunkom określonym poniżej. Poprzez wejście na Stronę internetową uznaje się, że odwiedzający jednoznacznie zaakceptował niniejsze warunki i zasady użytkowania oraz zgodził się ich przestrzegać. Jeśli odwiedzający nie akceptuje tych warunków, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze Strony.

Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie materiały, tekst, kod, treść, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, ilustracje, dzieła sztuki, formaty, pliki, urządzenia i łącza zawarte na niej lub z nią powiązane (razem "Treść") są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do lub licencjonowanymi przez Essilor.

Każda osoba uzyskująca dostęp do niniejszej Strony ma prawo do przeglądania dowolnej jej części na użytek prywatny i osobisty. Jednakże, zawartość nie może być używana lub reprodukowana (w całości lub w części) w jakimkolwiek innym celu, w tym, bez ograniczeń, na lub w związku z inną stroną internetową lub publikacją, lub dla bezpośrednich korzyści handlowych.

Z zastrzeżeniem poniższych warunków, Essilor podejmuje kroki w celu zapewnienia, że informacje dostępne za pośrednictwem strony internetowej są dokładne i aktualne, ale nie może udzielić żadnej gwarancji ani rękojmi co do dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów na niej zawartych. Essilor zastrzega sobie prawo do poprawiania zawartości Strony w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Essilor nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Wszelkie nieścisłości lub pominięcia w odniesieniu do informacji lub materiałów dostarczonych na Stronie przez osoby trzecie.
  • Brak możliwości dostępu do Strony spowodowany działaniem osób trzecich.

Odwiedzający niniejszym przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Strony może zostać przerwany w dowolnym momencie przez Essilor z powodu konserwacji, bezpieczeństwa lub z innych przyczyn technicznych. Essilor nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu strona internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie i przez dowolny okres.

Linki hipertekstowe do strony internetowej (innej niż inne strony internetowe obsługiwane przez Essilor) mogą być zamieszczane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Essilor, która może zostać wstrzymana w dowolnym momencie.  Essilor nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron.

Essilor niniejszym informuje odwiedzających, że niniejsze ogólne warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Z chwilą ich wyświetlenia na stronie internetowej, każdy odwiedzający, który uzyska dostęp do strony internetowej, uznaje się za akceptującego te zmiany bez ograniczeń.  Obowiązkiem odwiedzającego jest zatem zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem przeglądania strony internetowej.