Privacyverklaring pre-login website

Laatste wijziging: 06/12/2021

Essilor International zorgt voor naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en van de Raad (GDPR) en andere wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Met deze privacyverklaring, informeren wij, Essilor International, in onze hoedanigheid van Beheerder u over welke gegevens wij over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen (het Doel). Uw persoonsgegevens, dat is elke informatie die op u betrekking heeft, in het bijzonder uw naam en contactgegevens, zoals uw thuisadres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

We verzoeken u de tijd te nemen om deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe we uw persoonsgegevens verwerken en hoe we uw privacy beschermen. Indien u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie: Onze contactgegevens zijn:

Essilor International, 147, rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, France (Frankrijk).

De contactgegevens van onze directeur gegevensbescherming (DPO) zijn: Data Protection Office, privacy@essilor.com.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE

Gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u naar onze website gaat, verzamelen wij automatisch een deel van uw gegevens, die we opslaan in onze serverlogs en in cookies: dit zijn kleine bestanden die we naar uw computer sturen wanneer u onze website bezoekt.

Met deze gegevens kunnen wij u niet rechtstreeks identificeren. Het zijn gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaat identificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL.

Als u onze website alleen wilt bekijken, hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Dit houdt in dat u cookies kunt weigeren door middel van de instellingen van uw internetbrowser (voor meer informatie verwijzen wij u naar de 'help'-functie van uw browser). Als u cookies weigert, is dat waarschijnlijk van invloed op het navigeren op onze website, in die zin dat bepaalde gedeelten dan niet voor u toegankelijk zijn.

 

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • IT-gegevens, waaronder gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaatidentificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL. We kunnen ook interacties registreren zoals muisklikken en navigatie om de klantervaring te verbeteren.
 • Gegevens contactformulier met onder andere uw identiteitsgegevens, e-mailadres voor contact, de reden voor het contact, de datum en het tijdstip van uw verzoek.

 

HOE WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel binnen de in de wet- en regelgeving toegestane grenzen. Soms zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken omdat de wet- en regelgeving ons daartoe verplicht. In elk geval zullen we niet enkel op grond van geautomatiseerde verwerking automatische besluiten nemen waaraan voor u rechtsgevolgen kunnen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze wezenlijk kunnen treffen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken uw IT-gegevens om (i) u te identificeren en te zorgen voor de beste ervaring tijdens uw bezoek aan onze website, (ii) het aantal gebruikers van onze website te registreren en om statistieken te analyseren in relatie tot het gebruik van de website en (iii) de website te verbeteren. Dit gebruik wordt gebaseerd op uw toestemming en of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
 • We gebruiken uw contactformulier gegevens om (i) door te gaan met uw verzoek en om u antwoorden te geven. Een dergelijk proces is toegestaan door artikel 6 lid 1 lit. (B) van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening EU 2016/679 (GDPR) die de verwerking van uw persoonsgegevens mogelijk maakt met het oog op de uitvoering van ons contract met u.

 

HOE LANG WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens worden in onderstaande tabel weergegeven:

Categorieën dataBewaartermijn
Gegevens contactformulier 2 jaar
IT-gegevens2 jaar

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij beschikken over maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of bekendmaking, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:

 • Wij implementeren en handhaven geavanceerde technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig vertrouwelijk en veilig worden geregistreerd en verwerkt.
 • Wij implementeren en handhaven passende beperkingen van de toegang tot uw persoonsgegevens en monitoren de toegang, het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens dienen geheimhoudings- of vergelijkbare overeenkomsten aan te gaan, waarmee zij worden verplicht zich te houden aan onze eisen inzake gegevens privacy en geheimhouding.
 • Wij verlangen van eventuele zakenpartners en externe dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, dat zij voldoen aan alle toepasselijke eisen inzake gegevens privacy en geheimhouding.
 • Wij geven regelmatig een gegevens privacy training aan onze medewerkers en externen die toegang hebben tot persoonsgegevens.

 

WELKE RECHTEN U HEEFT

Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswet- en regelgeving, hebt u het recht:

 • op inzage in, en rectificatie en/of het wissen van uw persoonsgegevens;
 • om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • om ons te laten weten dat u geen marketinginformatie wenst te ontvangen;
 • in bepaalde omstandigheden, om te verlangen dat sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan u of een derde;
 • om, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming weer in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.

Wij doen er alles aan u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen: daartoe kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die we hierboven hebben vermeld. Wij verzoeken u in dat geval ons de volgende informatie te verstrekken, zodat we uw verzoek alle benodigde aandacht kunnen geven:

 • Uw voor-en achternaam;
 • Uw specifieke verzoek (dus welke rechten u wilt uitoefenen); en
 • De datum van het verzoek en uw handtekening (indien u uw verzoek per post verzendt).

Indien u na uw contact met ons niet tevreden bent, kunt u bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE DELEN


Houd er rekening mee dat we, met wettelijke toestemming, uw persoonlijke gegevens kunnen delen met:

 • Andere ondernemingen van de EssilorLuxottica Group;
 • Bedrijven, organisaties, overheden buiten de EssilorLuxottica Group (bijv. hostingproviders, markt- en analistendienstverleners, databasebeheer en onderhoudsdiensten).

Sommige van deze ontvangers van de gegevens bevinden zich mogelijk in landen buiten de Europese Unie/Europese Economische ruimte.

Voor ontvangers die gevestigd zijn in de landen vermeld op de volgende link (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) heeft de Europese Commissie besloten dat dit land een adequaat beschermingsniveau garandeert op grond van zijn nationale wetgeving of van de internationale verplichtingen die het land is aangegaan.

Voor ontvangers buiten de bovengenoemde landen is er geen adequaat besluit van de Europese Commissie; dit betekent dat het niveau van gegevensbescherming in zo'n land niet vergelijkbaar is met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Daarom gebruiken we het als een passende bescherming om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, zoals de contractuele clausules van de EU Standard.

Bedrijven en andere organisaties die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, worden uitdrukkelijk aangewezen als gegevensverwerker.

Categorieën dataCategorie ontvangers / oplossingLocatie
Gegevens contactformuliereZ PUBLISH / SALESFORCEEEA
IT/Analytics DataGoogle AnalyticsEEA

 

INTERNATIONALE TRANSFERS

Essilor International kan uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische ruimte („EER”) overdragen naar locaties die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau garanderen.

Essilor International draagt uw persoonlijke gegevens echter alleen over buiten de EER:

 • Wanneer de overdracht plaatsvindt naar een locatie of via een methode of onder omstandigheden die de Europese Commissie acht te zorgen voor een adequate bescherming van persoonsgegevens;
 • Wanneer door de Europese Commissie of een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming goedgekeurde standaardclausules voor gegevensbescherming zijn geïmplementeerd; of
 • Wanneer geen van de bovenstaande bepalingen van toepassing is, maar de wet een dergelijke overdracht nog steeds toestaat, bijvoorbeeld als dit nodig is voor de verklaring, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure.
 • U kunt gedetailleerde informatie opvragen over de veiligheidsmaatregelen die Essilor International heeft geïmplementeerd met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER en, indien van toepassing, een kopie van de standaardclausules voor gegevensbescherming die van kracht zijn bij Essilor International via de contacten die zijn gespecificeerd in de introductie van dit Privacybeleid.

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij herzien onze privacyverklaring regelmatig, zodat deze blijft voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming. Hoewel deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan veranderen, zullen wij uw rechten uit hoofde van deze privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming reduceren.

 

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te garanderen, gebruikt Essilor International beveiligde databases, inclusief, maar niet beperkt tot, adequate firewalls en wachtwoorden, in overeenstemming met de huidige en toekomstige wetgeving inzake gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgeving. Toegang tot persoonlijke gegevens is alleen mogelijk voor geautoriseerde werknemers die de gegevens effectief nodig hebben, in overeenstemming met de beginselen van veiligheid en vertrouwelijkheid. Schendingen van het huidige Data Protection and Privacy Policy door medewerkers van Essilor International kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen. De naleving van normen en procedures door het personeel van Essilor International wordt periodiek gecontroleerd en geverifieerd.